બૌદ્ધ | ગુજરાતના બૌદ્ધ સમયમાં વૉટર મેનેજમેન્ટ કેવું હતું?

વરસાદના સંગ્રહિત પાણીમાં પોરા ક્યારેય પડતા નથી.” વિશ્વાસ ન હોય તો પ્રયોગ માટે એકાદ બોટલ વરસાદનું પાણી ભરી જોજો.