નારી તું નારાયણી.

આવા બધા સ્લોગન સ્ત્રીઓ માટે સમાજે કરેલા અન્યાયો સામે રૂપાળા શોભા ના ગાંઠિયા સાબિત થાય છે.સમાજ સ્ત્રીઓ ને કિંમતી ઘરેણાં સાથે સરખાવશે અને એ ઘરેણાં ને મખમલી ડબ્બા માં પેક કરી ને તિજોરી માં...