નવી પેઢીના હિતમાં શું ?

નવી પેઢીના હિતની કામના કરનારા ઘણા છે, ૫રંતુ તેમના હિત માટે યોગ્ય લોકો તૈયાર થતા નથી !! આજે સમાજમાં નવી પેઢી પાસે અપેક્ષાઓ રાખવામાં આવતી રહી છે અને હમેશાં રાખવામાં આવશે. આજે ૫ણ તેમની...