નવા જમાનાની એક પ્રેમ કથા….

“ચાલો છોકરી સુખમા ગઈ… છોકરો પેટ્રોલપંપનો માલિક છે ને?” મે એમનું દુખ હળવુ કરવા કહયુ.
“ધુળને ઢેફાં.. પેટ્રોલપંપ ઉપર નોકરી કરે છે.” શનાલાલે ગુસ્સામાં કહયુ.. મને વાતમા માનવસહજ રસ પડ્યો. મે શનાલાલના સામે પ્રશ્નાર્થ નજરે જોયું. ચારપાંચ દિવસમાં શનાલાલ આવી પ્રશ્નાર્થ નજરના આદિ બની ગયા હતા..