115 – હિંદુ ધર્મ ખતમ કર્યા વગર આ દેશમાં શાંતિ ક્યારેય નહીં સ્થપાય

આજે ૧૧૫ મો દિવસ ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ શનિવાર હિંદુ ધર્મ ન્યાય, સમાનતા, બંધુતા અને ભાઈચરા વિરોધી છે. આ ધર્મ નથી અધર્મ છે. માનવતા વિરોધી લોકોનું ઝુંડ છે. હિંદુ ધર્મ ખતમ કર્યા વગર આ દેશમાં...