131 – અમદાવાદની કવિતા

૨ માર્ચ ૨૦૨૦સોમવાર “અમદાવાદની કવિતા” “મનવી રામી” એ એક સરસ કવિતા લખવા પ્રયત્ન કર્યો છે. સૌ કોઈ વાંચે અને પ્રતિભાવ આપે. મનવી રામી કૌશિક શરૂઆત જીજ્ઞેશ મેવાણી અલગ અલગ ચૂંટણીમાં, અલગ અલગ પાર્ટીઓમાં, દલિતોના...