ભૂત આવ્યું ભૂત…

(મારી એક સત્ય ઘટના) અંધશ્રદ્ધાની પગદંડી કેટલાક બનાવો એવા બની ગયા હોય કે આપણે જાણે અજાણે તર્ક વિતર્ક વિના જ સાચા માની બેસીએ તો મન માં કાયમી અંધશ્રદ્ધાના બીજ રોપાઈ જતાં હોય છે. મારો...