146 – પોતાના સમાજની સામાજિક સમસ્યાઓ પર બોલવાની હિંમત જોઈએ

આજે ૧૪૬મો દિવસ ૧૭ માર્ચ ૨૦૨૦, મંગળવાર ઘણીવાર અન્ય લોકો એટલો સરસ આર્ટિકલ લખે છે કે તે દિવસ પૂરતો હું આર્ટિકલ લખવાનું ટાળુ છું અને જે તે વ્યક્તિનો મેસેજ સ્પ્રેડ કરું છું. આજનો આર્ટિકલ...