151 – કોરોનામાં આગળ હવે શું શું થવાનું છે?

૨૨ માર્ચ ૨૦૨૦રવિવાર કોરોનામાં આગળ હવે શું શું થવાનું છે? (ફક્ત અમારી પાસે જ એની જાણકારી છે. વાંચો.) ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ એ કોરોના વાઇરસનો પ્રથમ કેસ ખબર પડી. અને ૮૦ દિવસ બાદ મોદીએ ભાષણ...