હિન્દૂ રાષ્ટ્રની ભવ્ય નિષ્ફળતા

હિંદુ સરકારમાં હિંદુ જ સુરક્ષિત નથી, હિંદુ સરકાર પર હિંદુઓને જ ભરોસો નથી, તો બીજાઓનો તો શું ધડો!!? હિંદુરાષ્ટ્ર ના નામે, હિંદુઓએ જ પોતાની ઘોર ખોદી લીધી હોય એમ નથી લાગતું?