બહુજન નેતા | લલઈસિંહ યાદવ – ઉત્તર ભારતના પેરિયાર

લલઈસિંહ યાદવ – ઉત્તર ભારતના પેરિયાર બલિદાન ન સિંહ કા હોતે સૂના, બકરે બલી વેદી પે લાયે ગયે. વિષધારી કો દૂધ પિલાયા ગયા, કેંચુએ કટિયા મેં ફંસાયે ગયે. ન કાટે ટેઢે પાદપ ગયે, સિધોન...