સામાજિક | સમરસતા અને સમાનતા વચ્ચે શું તફાવત છે? વાંચો અને જાણો

જાતિનું ગૌરવ નષ્ટ કરશો તો જ જાતિવાદ ખતમ થશે અને એ માટે જાતિઓએ અંદરોઅંદર લગ્ન કરીને જાતિઓ વચ્ચેનો ભેદ ખતમ કરવો પડશે. જાતિઓ જ્યાં સુધી અસ્તિત્વમાં છે ત્યાં સુધી જાતિવાદ રહેશે. અને જાતિઓ ફક્ત આંતરજાતિય લગ્નોથી જ નષ્ટ થશે.