બૌદ્ધ | ભારતમાં નાલંદા સિવાય બીજે ક્યાં ક્યાં બૌદ્ધ યુનિવર્સીટીઓ આવેલી હતી?

પ્રાચીન ભારતમાં બૌદ્ધ ધર્મમાં પણ શિક્ષણ અતી મહત્વનું હતું તે બૌદ્ધ સંપ્રદાયની પ્રાચીન ભારતમાં એક-બે નહિ પણ ૬-૬ વિશ્વ વિદ્યાલયો હતી