માસિક – એક આભડછેટ આવી પણ છે!

સ્ત્રીઓએ માસિક ધર્મ વખતે ધાર્મિક સ્થળોએ જવું જોઈએ…!!?? મારો જવાબ છે, જે તે સ્ત્રીની શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિ પર આધાર રખે છે. જો તે સ્વચ્છતા જાળવી શકતી હોય, જવું અનિવાર્ય હોય તો જવાય. કારણ...