….અને ભાઈ બહેનને ભેટીને રડી પડ્યો

ભાઈ: તે મારાં પાકીટ માંથી પૈસા કેમ લીધાં?
બહેન: મારે વસ્તુ લેવી હતી એટલે
લીધાં પણ હવે નહીં લઉ

થોડા દિવસ પછી…..